Müşderilerimizi ýokary hilli önümler we hünär hyzmatlary bilen ugratmagy dowam etdireris diýip umyt edýäris!Müşderi zerur bolsa, islän wagtymyz şu ýerde!

hakda
Kehui

“Xingtai Kehui Trading Co., Ltd.” önümçiligi, satuwy we satyn almalary birleşdirýän giňişleýin söwda kompaniýasydyr.Kompaniýa we zawod, uzak taryhy we minerallara baý Hebei welaýatynyň Sintaý şäherinde ýerleşýär.Häzirki wagtda kompaniýanyň önümlerine çybyn kül, kenosfera, perlit, içi boş aýna mikrosfera we ş.m. girýär, önümiň ulanylmagy izolýasiýa materiallary, gurluşyk materiallary, nebit senagaty, izolýasiýa materiallary, örtük senagaty, howa we kosmos ösüşi, plastmassa senagat, aýna süýümli demir plastmassa önümleri we gaplaýyş materiallary.

Çig mal satyn almakdan başlap, önüm satuwyna çenli ajaýyp hile ünsi jemleýäris. Bu diňe bir biziň jogapkärçiligimiz däl, eýsem biziň garaýşymyzdyr.Bu siziň salgylanmagyňyz üçin biziň işimiz.

habarlar we maglumatlar

Goşundylar bilen goşundylaryň arasyndaky tapawut

Goşundylar bilen goşundylaryň arasyndaky tapawut

Esasy tapawut - Goşundylar vs Goşundylar Goşundylar we garyndylar himiki we fiziki aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin beýleki materiallara goşulýan himiki komponentlerdir.Bularyň ikisi-de beýleki materiallara goşulan komponentler bolsa-da, goşundylar bilen garyndylaryň arasynda tapawut bar ...

Jikme-jiklikleri görüň
Boş aýna mikrosferalaryň aýratynlyklary we olaryň ulanylýan plastmassa görnüşleri

Boş aýna mikrosferalaryň aýratynlyklary we olaryň ulanylýan plastmassa görnüşleri

Boş aýna mikrosferalar esasan gaýtadan işlenýän aýna mikrosferalar bolup, esasan aýna mikrosferalara garanyňda pes dykyzlygy we ýylylyk geçirijiliginiň pesligi bilen häsiýetlendirilýär.Bu 1950-nji we 1960-njy ýyllarda işlenip düzülen mikron ölçegli ýeňil materialyň täze görnüşidir.Onuň esasy düzümi borosilikat ...

Jikme-jiklikleri görüň
Uçýan kül keramiti näme?

Uçýan kül keramiti näme?

Uçýan kül keramiti esasy çig mal hökmünde (85% töweregi), degişli mukdarda hek (ýa-da kalsiý karbid şlak), gips, garyndylar we ş.m. bilen garylan, tebigy gidrawliki reaksiýadan ýasalan emeli ýeňil agregat.Keramitiň pes dykyzlygy ýaly ajaýyp aýratynlyklary bar ...

Jikme-jiklikleri görüň
Giňeldilen perlitiň artykmaçlyklary

Giňeldilen perlitiň artykmaçlyklary

Giňeldilen perlit, tebigy kislotaly witrus wulkan lava, metal däl magdan, sebäbi göwrümi 1000-1300 ° C ýokary temperatura şertlerinde 4-30 esse giňelýär, köpçülikleýin giňeldilen perlit diýilýär.Giňeldilen perlit bazar tarapyndan gowy kabul edilýär we täsirini du ...

Jikme-jiklikleri görüň
Kenosferalaryň ajaýyp aýratynlyklary we ulanylyşy.

Kenosferalaryň ajaýyp aýratynlyklary we ulanylyşy.

Kenosferalaryň ajaýyp häsiýetleri we ulanylyşy: ýokary refraktorlyk.Kenosferalaryň esasy himiki düzümleri kremniniň we alýuminiň oksidleridir, şolardan kremniniň dioksidi takmynan 50-65%, alýumin oksidi bolsa 25-35% töweregi.Silisiýanyň ereýän nokady 1725 gradusa çenli, ...

Jikme-jiklikleri görüň
Eartheriň bize mätäçligi däl, earthere mätäçligimizdir.

Eartheriň bize mätäçligi däl, earthere mätäçligimizdir.

2021-nji ýylyň yssy tomsundan soň, ýokary temperatura bilen demirgazyk ýarym şary sowuk gyşy başdan geçirdi we hatda dünýäniň iň yssy ýerlerinden biri bolan Sahara çölünde-de köp gar ýagdy.Beýleki tarapdan, günorta ýarym şar yssy howany, temperatura bilen başlady ...

Jikme-jiklikleri görüň